Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2017

madou
madou
0765 8424
Reposted fromzciach zciach viasfm sfm
madou
Wyrzuty sumienia mają zawsze nie ci, którzy je mieć powinni.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaxannabelle xannabelle
madou
5101 6ad2
madou
1366 7ba8
Reposted frommartynkowa martynkowa viaphilomath philomath
0711 3d60 500

nadi-kon:

Paterson (2016) dir. Jim Jarmusch

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaphilomath philomath
0819 0e16 500

retrospectual:

bakchic:

Ataï. #morning #breakfast #casablanca #morocco #minttea

 

August 13 2017

9532 89e3
Reposted fromplehtonic plehtonic viavampira vampira
4103 baa7 500

sixpenceee:

Incredibly couloured ivy on National Museum in Wroclaw, Poland taken by Anna Kowalów.

madou
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viagdziejestola gdziejestola
madou
0464 8639
Reposted fromtfu tfu viainspirations inspirations
madou
Reposted frombesen besen viainspirations inspirations
madou
Przyjaźń - według mojej definicji - zasadza się na dwóch rzeczach. (...) Szacunku i zaufaniu. Oba czynniki są niezbędne. I muszą działać w obie strony. Można do kogoś żywić głęboki szacunek, ale bez zaufania przyjaźń się rozpada.
— "Mężczyźni którzy nienawidzą kobiet"
Reposted fromKazeKashi KazeKashi viagdziejestola gdziejestola
madou
madou
madou
“The type of person you marry plays a big role in the type of children you have, so do your unborn children a favour by choosing wisely.”
Reposted fromstonerr stonerr viaphilomath philomath

July 24 2017

8261 ca6a 500

awesome-picz:

Puppies That Can Sleep Anywhere And Anytime

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viaagp agp
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl