Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

madou
2837 58e3 500
Reposted fromLimysoul Limysoul vialonelypassenger lonelypassenger
madou
Reposted fromteijakool teijakool viawhoville whoville
madou
4435 21c4
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaMrrruk Mrrruk
2806 be36 500
Reposted fromerial erial viamyzone myzone
madou
1026 0aa3 500
Reposted frommysli-wloczykija mysli-wloczykija viamymajo mymajo
8519 6b0e 500

4amshower:

You’re wholesome. If you like my comics, you can see more on my Instagram- 4amShower. I also sell prints and available for commissions! Email me at guy@4amshower.com to learn more!

Reposted fromchantgirl chantgirl vialordminx lordminx
madou

March 18 2017

madou
madou
8788 ee91 500
Business meeting at Ikea
Reposted fromorchila orchila viabarock barock
madou
2110 fc02
Reposted fromrevalie revalie viajnna jnna
madou
6009 353f 500
Luna by Léon-François Comerre
Reposted fromNajada Najada viasoulwax soulwax
8482 29a7
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viagoszko goszko
madou
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiga-xvl iga-xvl

March 17 2017

madou
7905 8f80
Reposted frommartynkowa martynkowa viadressuicide dressuicide
6773 7753 500
Reposted fromhelterskelter helterskelter viaMerrry98 Merrry98

March 16 2017

madou
0007 005e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacudoku cudoku
madou
7480 b23c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl